Οι λόγοι για τους οποίους αξίζει να εγγραφείτε στην Παγκύπρια Συντεχνία Ισότητα είναι οι εξής:

  • Γνώμονα για τη δράση της Συντεχνίας αποτελεί η προάσπιση των δικαιωμάτων και των νόμιμων συμφερόντων των εργαζομένων και η προσφορά άριστων υπηρεσιών προς αυτούς.

  • Πρόκειται για Συντεχνία που δεν ανήκει και δεν συνδέεται με οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα.

  • Ιδεολογικά, δεν ανήκει σε κάποιο οικονομικό ή πολιτικό ή κοινωνικό φιλοσοφικό ρεύμα. Σε κάθε περίπτωση, φροντίζει να συλλέγει όλα τα σχετικά δεδομένα και να είναι πλήρως ενημερωμένη για κάθε ζήτημα που αφορά μέλης της. Αφού εξετάσει όλους τους πιθανούς/εναλλακτικούς τρόπους δράσης και τις συνέπειές τους, επιλέγει εκείνον τον τρόπο δράσης που θα έχει το μεγαλύτερο όφελος προς τα μέλη της.

  • Διαθέτει άρτια καταρτισμένα στελέχη και αξιοποιεί σύγχρονες μεθόδους για αποτελεσματική διαχείριση των θεμάτων που αναφύονται.