Τίτλος
Της Μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς κα- Νόμοι του 2011 έως 2014
1 0 download
Νόμοι October 24, 2022
Συντεχνιών Νόμοι του 1965 έως 1996
1 0 download
Νόμοι October 24, 2022
Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας 1960 (ενοποιημένο κείμενο με τις δέκα τροποποιήσεις)
1 0 download
Νόμοι October 24, 2022
Σύμβασης για τους Αντιπροσώπους των Εργαζομένων (Κυρωτικός) Νόμος του 1995 (τροποποιήθηκε το 2005 και το 2012)
1 0 download
Νόμοι October 24, 2022
Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2016
1 0 download
Νόμοι October 24, 2022
Προστασίας των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε Περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη Νόμοι του 2001 έως 2014
1 0 download
Νόμοι October 24, 2022
Πρόσθετου Πρωτοκόλλου του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη για την υποβολή Συλλογικών Παραπόνων (Κυρωτικός) Νόμος του 1996
1 0 download
Νόμοι October 24, 2022
Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμοι του 2012 έως (Αρ.2) του 2013
1 0 download
Νόμοι October 24, 2022
Κυρωτικός του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη Νόμος του 1967 (με τις 4 τροποποιήσεις 1975 -1993)
1 0 download
Νόμοι October 24, 2022
Κυρωτικός της περί της Συνδικαλιστικής Ελευθερίας και Προστασίας του Συνδικαλιστικού Δικαιώματος Σύμβασης
1 0 download
Νόμοι October 24, 2022
Θέσπισης Γενικού Πλαισίου Ενημέρωσης και Διαβούλευσης των Εργοδοτουμένων Νόμος του 2005
1 0 download
Νόμοι October 24, 2022
Ετήσιων Αδειών με Απολαβές Νόμοι του 1967 έως 2011
1 0 download
Νόμοι October 24, 2022
Εργοδοτουμένων με Μερική Απασχόληση (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμοι του 2002 έως (Αρ.2) του 2007
1 0 download
Νόμοι October 24, 2022
Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμοι του 2003 και 2007
1 0 download
Νόμοι October 24, 2022
Εργατικών Σχέσεων (Δημόσια Υπηρεσία) (Κυρωτικός) Νόμος του 1980
1 0 download
Νόμοι October 24, 2022
Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμοι του 2011 έως (Αρ.2) του 2012
1 0 download
Νόμοι October 24, 2022
Διεθνών Συμφώνων (Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα και Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα) (Κυρωτικός) Νόμος του 1969
1 1 download
Νόμοι October 24, 2022
Διάταγμα με βάση τον περί Αναγνώρισης της Συνδικαλιστικής Οργάνωσης και του Δικαιώματος Παροχής Συνδικαλιστικών Διευκολύνσεων για Σκοπούς Αναγνώρισης Νόμο του 2012
1 0 download
Νόμοι October 24, 2022
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμοι του 1996 έως (Αρ.2) του 2015
1 0 download
Νόμοι October 24, 2022
Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη του 1996 (Κυρωτικός) Νόμοι του 2000 και 2011
1 0 download
Νόμοι October 24, 2022
Αναγνώρισης της Συνδικαλιστικής Οργάνωσης και του Δικαιώματος Παροχής Συνδικαλιστικών Διευκολύνσεων για Σκοπούς Αναγνώρισης Νόμος του 2012
1 0 download
Νόμοι October 24, 2022