Προστασίας των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε Περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη Νόμοι του 2001 έως 2014
October 24, 2022
Σύμβασης για τους Αντιπροσώπους των Εργαζομένων (Κυρωτικός) Νόμος του 1995 (τροποποιήθηκε το 2005 και το 2012)
October 24, 2022
Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2016
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more